فناوری های ثبت شده :
تعداد کل فناوری های عرضه شده : 173
تعداد کل فناوری های تقاضا شده : 15
تعداد کل عرضه کنندگان فناوری : 173
تعداد کل متقاضیان فناوری : 15
آیتم یافت شده برای شما : 15
41
one year ago
تقاضای فناوری
488
3year ago
تقاضای فناوری
439
3year ago
تقاضای فناوری
340
3year ago
تقاضای فناوری
638
3year ago
تقاضای فناوری
1213
3year ago
تقاضای فناوریجهت درج تبلیغات در پایین صفحات سامانه تماس بگیرید